EUR
  • EUR
  • INR
  • GBP
  • CAD
  • USD
  • AUD
  • JPY

Gratis verzending in NL & BE vanaf €50

Algemene Voorwaarden Salon

ALGEMENE VOORWAARDEN SALON

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Chrome Stiletto en een cliënt waarop Chrome Stiletto deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
Chrome Stiletto zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Chrome Stiletto worden verteld.
Chrome Stiletto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Chrome Stiletto zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Chrome Stiletto melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Chrome Stiletto 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Chrome Stiletto de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen, kan Chrome Stiletto de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Chrome Stiletto moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Chrome Stiletto vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Chrome Stiletto aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Chrome Stiletto neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
Chrome Stiletto behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Chrome Stiletto zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling
Chrome Stiletto vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid
Chrome Stiletto is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de behandelaar van Chrome Stiletto is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Chrome Stiletto is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Chrome Stiletto.
Chrome Stiletto moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Chrome Stiletto de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien een klacht over de producten gegrond is, zal Chrome Stiletto het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
Indien Chrome Stiletto en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
Chrome Stiletto geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en producten.
Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt op de hoogte is gebracht door Chrome Stiletto over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door Chrome Stiletto geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding
Chrome Stiletto is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van Chrome Stiletto verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Specialisatie
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Chrome Stiletto.
Chrome Stiletto zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
Chrome Stiletto is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11. Beschadiging en/of diefstal
Chrome Stiletto heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Chrome Stiletto meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Chrome Stiletto het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Chrome Stiletto en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Chrome Stiletto en zijn ook in de salon beschikbaar.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Wanneer u ervoor kiest bij ons een product aan te schaffen, bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden van de webshop. 

 

Loading...